Ana içeriğe atla

Bilimsel Program

Bilimsel Program

 24 Eylül 2021,Cuma - A Salonu
     
 13.00 - 16.30  Kurslar (EKO, Toraks, Hemodinami)  
     
 17.00 -17.30 Açılış  
                      
 17.30-18.30 KONFERANS : Kalp Cerrahisi Anestezisinde Yenilikler  
  Oturum Başkanları: Deniz Karakaya, Yücel Karaman  
  Perioperatif atriyal fibrilasyon ve yönetimi   Fisun Demir
  Mitral yetersizlik tedavisinde 2020 yılı uzlaşması ve anestezi  Onat Bermede
  Kardiyak cerrahide yeni alan blokları ve erektör spina bloğu  Alparslan Kuş
     
 18.30-19.00 Akılcı İlaç Kullanımı  Murat Acarel
     
 
 
 25 Eylül 2021, Cumartesi - A Salonu
     
 09.00-10.00 PANEL - 1 : Covid 19 ve Kalp Cerrahisi Anestezisi  
  Oturum Başkanları: Tülün Öztürk, Zerrin Sungur  
  Pandemi sürecinde ve aşı sonrası kardiyovasküler komplikasyonlar  Bahar Öç
  İyileşen Covid 19 olgularının anestezi yönetiminde zorluklar  Esin Öztürk
  ECMO uygulanan COVİD 19 olgularında koagulasyon yönetimi  Sema Turan
     
 10.00-10.30 PANEL - 2 : Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinde Anestezi  
  Oturum Başkanları: Türkan Kudsioğlu, Ayşegül Özgök  
  Mitral kapak cerrahisinde minimal invaziv yaklaşım  Mustafa Şimşek
  Anestezi yönetimi ve intraoperatif TÖE nin yeri    Muharrem Koçyiğit
     
 10.30-11.00 Kahve Arası  
     
 11.00-12.00 PANEL - 3 : Toraks Cerrahisi  
  Oturum Başkanları: Mert Şentürk, Fatma Nur Kaya  
  ERATS ve prehabilitasyon  Davud Yapıcı
  Toraks cerrahisi anestezisinde zor havayolu yönetimi  ÖzlemTurhan
  Toraks cerrahisinde uyanık VATS  Ali Sait Kavaklı
     
 12.00-13.00 Öğle Yemeği  
     
 13.00-13.30 Uydu Sempozyum  
  YBBYS - > Tele Yoğun Bakım  Nurten Bakan
     
 13.30-14.30 PANEL - 4 : Non-kardiyak Cerrahide Kardiyak Sorunlar  
  Oturum Başkanları: Suna Gören, Ali Fuat Erdem   
  İleri kalp yetmezliğinde anestezi  Emel Gündüz
  Non-kardiyak cerrahi sonrası miyokard hasarı  Elvin Kesimci
  Aort stenozlu olgularda anestezi yönetimi  Nesrin Bozdoğan
     
 14.30-15.00 Uydu Sempozyum
  Oturum Başkanı: Mert Şentürk  
  Plazma mı Fibrinojen mi? Aslı Demir
     
 15.00-16.00 PANEL - 5: Tartışmalı Konular  
  Oturum Başkanları: Alper Kararmaz, Seden Kocabaş  
  Sağ ventrikül değerlendirilmesinde monitorizasyon: SVB, PAK, EKO  Ümit Karadeniz
  TAVİ uygulama kararı ve uygulama sürecinde anestezistin yeri  Hale Erdost
  Endovasküler cerrahide rejiyonel anestezi  Nilgün Kavrut Öztürk
     
 16.00-16.30 Kahve Arası  
     
 16:30- 17:30 PANEL - 6 : Kalp Cerrahisinde Acil Yaklaşımlar  
 

Oturum Başkanları: Funda Gümüş, Murat Aksun

 
  Kardiyak cerrahi sonrası yoğun bakımda kardiyak arrestlerin yönetimi  Senem Girgin
  Künt toraks travması: Pandoranın kutusuna çarpmak.  Kemalettin Koltka
  Perioperatif hipertansiyon  Eda Balcı
     
 17.30-18.30  Sözlü Sunu Yarışması                                                                           
  Oturum başkanları: Mert Şentürk, Lale Yüceyar  
  Jüri: Tülin Aydoğdu Titiz, Hasan Hepağuşlar, Seden Kocabaş, Deniz Karakaya, Ayşegül Özgök, Alper Kararmaz, Ali Fuat Erdem  
  Kardiyak Cerrahi İlişkili Akut Böbrek Hasarı İle alp Debisi ve İlgili Parametreler Arasındaki İlişki Deniz Sivrioğlu
  Uyanık Hastada Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi: Retrospektif Değerlendirme Özlem Turhan
  Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda Özefageal Doppler Kılavuzluğunda Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Akut Böbrek Yetmezliği Gelişimine Etkisi İmge Özdemir
  Göğüs Cerrahisinde Tek Akciğer Ventilasyonu Uygulanan Diabetes Mellitus  Olgularında Serebral Oksijenlenmenin Değerlendirilmesi Simge Alkut Kurum
  Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yüksek Laktat Seviyesinin Sonuçları ve Risk Faktörleri Tülay Örki
  Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Sonrası Yapılan Deksmedetomidin ve Midazolam Sedasyonunun Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi Pinar Karaca Baysal
  Toraks Cerrahisinde Nabız Değişkenlik İndexi(Pleth Variability İndex:PVI)'ne Göre  İntraoperatif  Sıvı Yönetiminin, Hemodinami ve Doku Oksijenizasyonu Üzerine Etkileri Semanur Savaşer
  Kardiyak İmplante Edilebilir Elektronik Cihaz Yerleştirilmesi İçin Ultrason Rehberliğinde Pektoral Sinir Bloğu: Prospektif Fizibilite Çalışması Tayfun Sügür
     
 18.30-19.00 Kapanış  
     
     
 25 Eylül 2021,Cumartesi - B Salonu
     
10:00-11:00 Sözlü Sunu Oturumu – 1  
  Oturum başkanları: Hasan Hepağuşlar, Engin Ertürk  
  Karotis Endarterektomi Cerrahisinde Serebral Desatürasyonun Hastanın
Kognitif Fonksiyonlarına Etkisi
Aslan Zafer Atilgan
  Pediatrik Hastada Port Kateter Malpozisyonuna Bağlı Subklavian Ven Trombüsü Canan Salman Önemli
  Açık Abdominal Cerrahide Farklı Hemodinamik Parametrelerin Sıvı Yanıtlılığını Öngörme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Ceren Gökduman
  Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen akut böbrek hasarının insidansı,
preoperatif, intraoperatif ve postoperatif belirleyicileri
Esin Öztürk
  Miyotonik distrofi tanılı hastada minimal invaziv kalp cerrahisinde anestezi yönetimi Gülay Çoban
  COVİD-19 Tanılı Hastada Methemoglobinemi Ahsen Gür
  Erişkinde minör cerrahi girişimde kardiyak arestle sonuçlanabilen nadir bir patoloji; Konjenital diyafram herni (KDH) Nurşen Tanrikulu
  Kateter Ablasyon Uygulanan Pediayatrik Hastalarda Derin Sedasyon ve Anestezi Güvenliği: Bir Prospektif Gözlemsel Çalışma Sibel Yilmaz Ferhatoğlu
  COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Ulnar Arter Tromboembolizmi: Olgu Sunumu Gürcan Güler
  Karaciğer transplantasyonu: İleri hemodinamik monitörizasyon ve erken postoperatif kardiyak problemler Emin Pashazade
     
     
11:00-12:00 Sözlü Sunu Oturumu – 2  
  Oturum başkanları: Selda Şen, Yücel Karaman  
  Le Fort I Osteotomi Cerrahisi Sırasında Meydana Gelen Malign Hipertermi Vakasının Postop
Yoğun Bakımda Takibi: Olgu Sunumu
Ayşe Nurmen Akin
  Servikal Arterio-Venöz Malformasyon Operasyonunda Hücre Koruyucu Sistem Kullanımı Ayşe Nurmen Akin
  Acil Entübasyon İşlemi Sırasında Gelişen Bir Komplikasyon; Kılavuz Telin Özefagusa Saplanması Cevdet Yardimci
  Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Patent Duktus Arteriozus (PDA) Stenti Uygulamasında Anestezi Yönetimi Selin Sağlam
  Geçirilmiş SARS-COV 2 açık kalp cerrahisinde  heparinizasyonu etkiliyor mu? Tuğba Yücel
  Covid-19 Aşısı Sonrası Pulmoner Emboli Gözlenen Hastada KABG sırasında Heparin Direnci Yasemin Özşahin
  Post-Covid Yüksek Riskli Hastada Ultrason eşliğinde Transvers Torasik Kas Plan Bloğu ile Sternum Revizyonu:
Olgu Sunumu
Yunus Emre Karapinar
  Covid-19 Geçirmiş Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi: Olgu Serisi Senem Girgin
  Tavi'yi Beklerken Femur Fraktürü Gelişirse ! Senem Girgin
  Anestezi Eşliğinde Anjiyografi Uygulanan Pediyatrik Hastaların Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ferda Yaman
  Transkateter Girişim ile Asd Kapamada Kardiyak Troponin I Yükselmesi İşlem Süresine Bağlıdır Atakan Erkılınç
     
13:00-14:00 Sözlü Sunu Oturumu – 3  
  Oturum başkanları: Ayda Türköz, Gaye Aydın  
  Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan hastada nadir görülen bir komplikasyon:
Spontan pnömomediastinum ve pnömoperikardium
Canan Tiryaki
  Covid-19 İlişkili Takotsubo Sendromu: Olgu Sunumu  Ahmet Bilal Kandemir
  Özefajektomi Operasyonlarında Postoperatif Ağrı Kontrolünde İntratekal Morfin ve Epidural Kateter
Uygulamalarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Ali Egemen Dönger
  Kalp cerrahisinde intraoperatif stres hiperglisemisi ile doku perfüzyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Eda Balci
  Renin-anjiyotensin-aldosteron inhibitörlerinin ve diğer antihipertansiflerin preoperatif yönetimi ve bunların
anestezi öncesi kan basıncı üzerindeki klinik etkileri
Eda Balci
  Covid-19 'a bağlı ARDS Nedeniyle ECMO Desteğindeki Olguda Masif Bronşiyal Kanama Yönetimi Halide Oğuş
  Beating Heart Yöntemi İle Yapılan Koroner Revaskülarizasyon Ameliyatlarında Vekuronyum İle
Pankuronyumun  Hemodinami ve Metoprolol Kullanımı Açısından Karşılaştırılması   
Halide Oğuş
  Post-covid Solunum Yetmezliğinde Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) Deneyimi Hayriye Cankar Dal
  Akciğer Rezeksiyonunda HAS-BLED Kanama Skorunun Komplikasyon, Mortalite  ve Retorakotomi İçin Değerlendirilmesi Yücel Özgür 
  Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Hastaların Ajitasyon ve Sedasyon Durumlarının Ricmond Skalasına Göre Değerlendirilmesi Yücel Özgür 
     
14:00-15:00 Sözlü Sunu Oturumu – 4  
  Oturum başkanları: Lale Yüceyar, Özge Köner  
  Ailesel Hiperkolesterolemi Nedeni İle 9 ve 12 Yaşinda Koroner Bypass Yapilan İki Çocuk Olgu Emel Gündüz
  Çekal perforasyon oluşturulan ratlarda sepsis tedavisinde apelin-13'ün böbrek ve akciğer dokusu
üzerinde etkinliğinin değerlendirilmesi
Ali Doğan Dursun
  Skolyoz ameliyatı öncesinde intratorasik gevşetme cerrahisi uygulanacak hastada Erektör
Spina Plane Blok katateri yerleştirilmesi
Ergün Mendeş
  Konjenital Kalp Hastalığı Eşlik Eden Sendromik Çocuklarda Havayolu ve Damar Yolu Erişiminde Anestezistin
Karşılaşacağı Sorunlar
Hatice Dilek Özcanoğlu
  Kardiyopulmoner Baypas Sırasında Kullanılan Farklı Prime Solüsyonlarının Serebral Etkileri Jülide Sayin Kart
  COVID-19 Pnömoni İlişkili Spontan Pnömotoraks, Spontan Pnömomediastinum ve Subkutan Amfizem, Ön Bulgular Meltem Ceylan
  Pulmoner Hipertansif Gebelerde Acil Sezaryen Operasyonlarinin Anestezi ve Kardiyak Komplikasyonyönetimi Mustafe Emre Gürcü
  Kalp Nakli Sonrası Kapiller Kaçak Sendromu Mustafa Şimşek
  Yaygın Pulmoner Emboli ile Gelen Covid 19 Hastaları: Olgu Sunumları Oya Kale
  İskemik Kardiyomiyopatili, Geçirilmiş Koroner Arter By-pass Greft Cerrahisi, ICD Takılan,
Hipertansif ve Kalp Yetmezlikli Multitravma Hastasında Anestezi Deneyimimiz: Olgu Sunumu
Oya Kale
  Pektus Ekskavatum Cerrahisi Geçiren Pediatrik Olguda Erektör Spina Plan Bloğunun Etkisi Özal Adiyeke
  Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Operasyon Odasında Erken Ekstübe Edilen Olgular Şerife Özalp